Μηχανικός Πληροφορικής – Support Specialist (κωδ. SS101)

Το Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. επιθυμεί να προσθέσει στo δυναμικό του έναν νέο μηχανικό πληροφορικής για την υποστήριξη των χρηστών, των επιστημονικών εφαρμογών και των υπηρεσιών του Κέντρου (Scientific Support Unit).

Η ομάδα υποστήριξης χρηστών & εφαρμογών είναι υπεύθυνη για:

 • την παροχή και επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • την εύρυθμη λειτουργία του helpdesk χρηστών
 • την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών από όλους τους τομείς επιστημόνων του ΑΠΘ (aplication porting)
 • τον προγραμματισμό και την διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης χρηστών
 • τις δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης του Κέντρου εντός και εκτός Α.Π.Θ.
 • την έρευνα και βελτιστοποίηση επιστημονικών εφαρμογών σε υπερυπολογιστικές υποδομές

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Απαραίτητα προσόντα:

 • καλή γνώση προγραμματισμού σε C/C++ ή/και FORTRAN
 • καλή γνώση shell scripting (i.e. bash, python, ruby)
 • βασικές γνώσεις χρήσης Linux (κατά προτίμηση RHEL/Centos/Scientific/Fedora Linux)
 • ικανότητα να αναγνωρίζει, να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα
 • πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
 • διάθεση για εκμάθηση νέων τεχνολογιών & συνεχή κατάρτιση
 • ικανότητα να μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, να θέσει προτεραιότητες, να οργανώσει και εκτελέσει πολλαπλά καθήκοντα-εργασίες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Βασικές γνώσεις αριθμητικής ανάλυσης
 • Γνώση παράλληλου προγραμματισμού (MPI, OpenMP)
 • Γνώση προγραμματισμού για GPU υποδομές (CUDA, OpenCL, OpenACC)
 • Συμμετοχή σε ομάδες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Γνώσεις profiling & benchmarking εφαρμογών
 • Γνώση στην υποβολή και διαχείριση batch τύπου εργασιών
 • Διδακτική εμπειρία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση jobs at grid.auth.gr μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στο θέμα του μηνύματος.

Διαχειριστής Υπολογιστικών Συστημάτων – Systems Engineer (κωδ. SE102)

Το Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. επιθυμεί να προσθέσει στην Ομάδα Λειτουργίας Υποδομής ένα μηχανικό/διαχειριστή υπολογιστικών συστημάτων.

Τα μέλη της Ομάδας Λειτουργίας Υποδομής:

 • φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία της υποδομής καθώς και τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξή της.
 • έχουν ως πρωταρχικά μελήματα την αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών (24×7) και τη συνεχή βελτίωσή τους
 • συμμετέχουν σε ελληνικές και διεθνείς ομάδες συνεργασίας
 • συμβάλλουν στη βελτίωση της έρευνας και εκπαίδευσης σε ιδρυματικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας αξιόπιστων και πρωτοπόρων ηλεκτρονικών υποδομών
 • εργάζονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον το οποίο στηρίζει και προάγει τη δημιουργικότητα και τη πρωτοβουλία

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση εξυπηρετητών σε επίπεδο υλικού και λογισμικού
 • Διάθεση για εκμάθηση νέων τεχνολογιών & συνεχή εξειδίκευση
 • Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων LINUX/UNIX και ιδιαίτερα στη διαχείριση διανομών RHEL/Centos/Scientific Linux
 • Πολύ καλή γνώση shell scripting (bash, perl, ruby)
 • Πολύ καλή γνώση των δικτυακών πρωτοκόλλων TCP/IP
 • Αποτελεσματική επικοινωνία τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Ικανότητα θέσπισης & υλοποίησης πολιτικών, διαδικασιών και στόχων
 • Ικανότητα να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα
 • Να μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, να θέσει προτεραιότητες, να οργανώσει και εκτελέσει πολλαπλά καθήκοντα-εργασίες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη διαχείριση παράλληλων συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. GPFS/Lustre/Gluster)
 • Εμπειρία στη διαχείριση ιδεατών μηχανών (Virtual Machines) με χρήση libVirt/XEN/KVM
 • Εμπειρία χρήση και ανάπτυξη κεντρικών εργαλείων για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης υπολογιστικών υποδομών
 • Εμπειρία στη χρήση και επέκταση κεντρικών εργαλείων παρακολούθησης (π.χ. Nagios/Monit/Ganglia/Cacti)
 • Ενεργή συμμετοχή σε ομάδες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση jobs at grid.auth.gr μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στο θέμα του μηνύματος.