Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)». Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:
• Την προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος αποθηκευτικού χώρου
• Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): € 266.600,00

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 27/4/2018 και ώρα 12:00

Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr (Αριθμός Συστήματος 55897) και εδώ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)».

Σας ενημερώνουμε ότι για την από 5/3/2018 Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης για την «Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)» δεν κατατέθηκε κανένα σχόλιο.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης»
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικού κόμβου μηχανικής μάθησης με τεχνολογίες νευρωνικών δικτύων.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): €186.000,00

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 16/04/2018 και ώρα 12:00.

Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr (Αριθμός Συστήματος 54512) και εδώ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 14/2/2018 Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης».

Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης για την «Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)».

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)».

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:

 • Την προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος αποθηκευτικού χώρου
 • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Tο τεύχος διακήρυξης  που τίθεται σε διαβούλευση είναι διαθέσιμο εδώ. Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ymitsos@noc.grnet.gr

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΤ Α.Ε.

Καθ. Π. Τσανάκας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την προώθηση του πληροφοριακού συστήματος ψηφιακής ψηφοφορίας «ΖΕΥΣ» σε φορείς της Δικαιοσύνης.

 1. Η εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» εξυπηρετεί σήμερα την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας αφενός με τη διασύνδεση των φορέων σε σύγχρονο οπτικό δίκτυο υπερ-υψηλών ταχυτήτων, αφετέρου με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, που μεταφράζεται σε διάθεση υπολογιστικών, δικτυακών και αποθηκευτικών πόρων στα μέλη της κοινότητας.

Με γνώμονα την ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΔΕΤ Α.Ε. εκπροσωπεί τη χώρα στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την Έρευνα και την Εκπαίδευση και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα, έχει υλοποιήσει και θέσει στη διάθεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας οριζόντιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ υποστηρίζει δράσεις για τη διάχυση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

 1. Το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ»

Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται μέσω του Διαδικτύου.

Η διαδικασία ψηφοφορίας, επιγραμματικά:

Η διεξάγουσα αρχή συντάσσει τα ψηφοδέλτια και τη λίστα των ψηφοφόρων και ορίζει την εφορευτική επιτροπή. Η λίστα των ψηφοφόρων αποτελείται από τα ονοματεπώνυμά τους και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Οι ψηφοφόροι λαμβάνουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση μήνυμα με το οποίο καλούνται να ψηφίσουν. Το μήνυμα περιέχει σύνδεσμο (link) που οδηγεί στο ψηφιακό παραπέτασμα μέσα στο οποίο προετοιμάζεται η ψήφος. Το παραπέτασμα ενεργοποιείται όταν η εφορευτική επιτροπή εκκινήσει την ψηφοφορία.

Η εφορευτική επιτροπή εκκινεί και στο τέλος λήγει την ψηφοφορία.

Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος, και λαμβάνουν ψηφιακή απόδειξη της συμμετοχής τους.

Με το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή δίνει την εντολή για την αυτόματη κατάμετρηση των ψηφοδελτίων.

Η επικοινωνία των αρχών και των ψηφοφόρων με το πληροφοριακό σύστημα «Ζευς» γίνεται μέσω ενός προγράμματος περιήγησης του Παγκόσμιου Ιστού (web browser).

Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από κάθε ψηφοφόρο μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου.

Το απόρρητο της ψήφου είναι ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, και είναι πρακτικά εξασφαλισμένο καθώς αρκεί να υπάρχει ένα και μόνο τίμιο μέλος στην επιτροπή.

 1. Οι αιτούμενες υπηρεσίες

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις του ως άνω συστήματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφορετικών κοινών, στα οποία απευθύνεται το ως άνω σύστημα, η ΕΔΕΤ προτίθεται να αναθέσει σε οικονομικούς φορείς για δύο έως τρία έτη, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, τις υπηρεσίες  προώθησής του, σε φορείς και οργανισμούς της Δικαιοσύνης, όπως π.χ. δικηγορικοί σύλλογοι, ενώσεις δικαστών κλπ.

Υποχρεωτικοί όροι της σύμβασης:

α. Κατά την κατάρτιση της Σύμβασης θα ζητηθεί η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  5.000 Ευρώ από τους οικονομικούς φορείς, για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα προσφέρει στο πλαίσιο της Σύμβασης αυτής.

β. Η επικοινωνιακή στρατηγική προώθησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία θετικών προοπτικών της χρήσης του Προγράμματος «ΖΕΥΣ»
 • Πρόταση και εκτέλεση στοχευμένων δράσεων και επικοινωνιακών τακτικών
 • Προβολή των πλεονεκτημάτων από τη χρήση του συστήματος σε άλλους φορείς

γ. Η ΕΔΕΤ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει το σύστημα «ΖΕΥΣ» και απευθείας στους ίδιους ή άλλους φορείς στον χώρο της δικαιοσύνης χωρίς χρέωση. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει για ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης του Συστήματος «ΖΕΥΣ» στους εν λόγω φορείς

δ. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς προβούν σε ενέργειες, οι οποίες βλάπτουν τα συμφέροντα της ΕΔΕΤ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της φήμης,  της εικόνας και του κύρους αυτής, θα εκπίπτει ως αποζημίωση η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ενώ παράλληλα η ΕΔΕΤ θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε άλλη ζημία.

 1. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης

Μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η σχετική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών  πληροφοριακών συστημάτων.

 1. Η Υποβολή Προσφορών

Οικονομικοί φορείς, που ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους  για τις παραπάνω υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΔΕΤ Α.Ε.  γραπτές προσφορές, που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

α) Τεκμηρίωση σχετικής εμπειρίας στην ελληνική αγορά

β) Τεκμηρίωση σχετικής εμπειρίας σε πληροφοριακά συστήματα

γ) Προτεινόμενη προσέγγιση και μέθοδο εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιαιτερότητα της ΕΔΕΤ και του ρόλου της

δ) Προτεινόμενη σύνθεση ομάδας έργου και βιογραφικά σημειώματα των μελών της με τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας τους και του ρόλου τους στο έργο.

ε) Νομιμοποιητικά έγγραφα

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου περί αποδοχής όλων των όρων της παρούσας

ζ) Εγγυητική επιστολή ύψους  5.000 ευρώ διάρκειας 26 ή 38 μηνών, ανάλογα με την διάρκεια της σύμβασης (δύο ή τρία έτη αντίστοιχα).

 1. Η Διαδικασία Αξιολόγησης
 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα παραλαμβάνει και θα αξιολογεί τις εγκύρως υποβληθείσες προσφορές. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση το αναφερόμενο ανωτέρω (σημείο 4) κριτήριο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, προσαρμογές ή βελτιώσεις των προσφορών.
 2. Η ΕΔΕΤ ΑΕ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, μαζί με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, δηλώσεις και πληροφορίες, αποκλειστικά υπόψη κας Ευτυχίας Ασπρομάτη, easpromati@grnet.gr, με την ένδειξη «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ» ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ».
 4. Κάθε φορέας που επιλέγεται θα πρέπει να καταθέσει, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και Ποινικό Μητρώο όλων των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών τους καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί από την ΕΔΕΤ ΑΕ.

 

 

Καθ. Παναγιώτης Τσανάκας

Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος ΕΔΕΤ ΑΕ

 

 

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων Horizon 2020 «AARC2, EOSC-hub, SEADATACloud, VI-SEEM»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Έργων, προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων: 1.«Υπηρεσίες αναλυτή/προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων», 2.«Υπηρεσίες αναλυτή/προγραμματιστή Δικτυακών Υπηρεσιών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων (junior)» και 3.«Υπηρεσίες διαχειριστή συστημάτων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων» μέγιστης διάρκειας εικοσι τεσσάρων (24) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/05/2020, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από αξιολόγηση και συνέντευξη για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων στα ως άνω αντικείμενα.

Η αναλυτική προκήρυξη περιέχεται εδώ και για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 23η Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων -ΕΝΕΔΗ»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων -ΕΝΕΔΗ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος  2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, προτίθεται να αναθέσει:

 1. Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, για την ανάθεση υπηρεσιών Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού προηγμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Cloud Software Development).

μετά από διαγωνιστική διαδικασία, όπως ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη εδώ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με κα Δ. Σταθοπούλου, e-mail: dstath@grnet.gr, τηλ. 210-7474266. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Δ. Σταθοπούλου, το αργότερο μέχρι τη 05η Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 μμ. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, προτίθεται να αναθέσει:

 1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, για την ανάθεση υπηρεσιών Ειδικών Προσόντων με αντικείμενο τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών ΤΠΕ.

μετά από διαγωνιστική διαδικασία, όπως ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη εδώ . Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με κα Δ. Σταθοπούλου, e-mail: dstath@grnet.gr, τηλ. 210-7474266. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Δ. Σταθοπούλου, το αργότερο μέχρι τη 05η Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 μμ. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης» που περιλαμβάνει:

 • Εξοπλισμό υπολογιστικού κόμβου μηχανικής μάθησης.
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης του λογισμικού και του εξοπλισμού, δοκιμές αποδοχής, και εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση του συστήματος.
 • Δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη.

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Το τεύχος διακήρυξης  που τίθεται σε διαβούλευση σε μορφή αρχείου .pdf  είναι διαθέσιμο εδώ.

Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: louridas@grnet.gr