Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Υπηρεσίες σχεδιασμού, διαλειτουργικότητας και υποστήριξης των εκσυγχρονισμένων δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών των ιδρυμάτων» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., για την εκτέλεση της πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, προτίθεται να αναθέσει:

  1. Δέκα (10) συμβάσεις μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών, για την ανάθεση υπηρεσιών ειδικών προσόντων με αντικείμενο την αποτύπωση των δικτυακών αναγκών των φορέων ΗΦΑΙΣΤΟΣ (με κωδικό NETENG 1001, NETENG 1002, NETENG 1003, NETENG 1004,NETENG 1005, NETENG 1006, NETENG 1007, NETENG 1008, NETENG1009, NETENG 1010)

μετά από βαθμολόγηση των υποψηφίων, όπως ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επίσης, η αναλυτική πρόσκληση περιέχεται εδώ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, e-mail: papak@grnet.gr, τηλ. 210-7474265. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα K. Παπακωνσταντίνου, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα  15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Peachnote, BioISI and D4Science service agreements renewed

We are pleased to announce that the following EGI service level agreements have been successfully renewed:

  • The SLA between EGI service providers and Peachnote has been extended until September 2018. Peachnote is a music score search engine and analysis platform using Cloud Compute and Online Storage services from the EGI Federation.
  • The SLA between EGI service providers and D4Science has been extended until January 2019. D4Science is a data infrastructure hosting over 100 Virtual Research Environments that serve research communities worldwide. D4Science will continue to access EGI Cloud Compute and Online Storage services needed for their activities.
  • The SLA between EGI providers and the Biosystems and Integrative Sciences Institute (BioISI) has been extended until January 2019. Thanks to the agreement, BioISI will be able to continue to access EGI Cloud Compute and Online Storage services.

Peachnote’s founder, Vladimir Viro, announced that they will soon participate in a new a new H2020 project called TROMPA (Towards Richer Online Music Public-domain Archives. “I can say with certainty that the new project became possible thanks to the EGI support of our activities over the past years!”, Vladimir says.

Giuseppe La Rocca, Technical Outreach Expert at the EGI Foundation, facilitated the service agreements and is confident that EGI will continue to tie strong collaborations and serve even more research communities in the future.

PRACE PTC Course: Accelerator Programming

Accelerator Programming
GPU programming using CUDA
22 – 23 May 2018

Description
The focus is to understand the basics of accelerator programming with the CUDA parallel computing platform model.

CUDA is a parallel computing platform and application programming interface (API) model created by NVIDIA. It allows software developers to use a CUDA-enabled graphics processing unit (GPU) for general purpose processing – an approach known as GPGPU. The CUDA platform is a software layer that gives direct access to the GPU’s virtual instruction set and parallel computational elements, for the execution of compute kernels.

The course also contains performance and best practice considerations, e.g., gpu libraries, performance optimizations, tools for debugging and profiling.

After the course the participants should have the basic skills needed for utilizing CUDA and OpenACC in new, or existing (own code) programs.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του Γραφείου Αρωγής Χρηστών στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα»

Στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα» απαιτείται η ενίσχυση του Γραφείου Αρωγής Χρηστών (Helpdesk), για την πρώτου επιπέδου υποστήριξη στους χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η ΕΔΕΤ Α.Ε. στην Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα.

Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα (κατά προτίμηση φοιτητές ή απόφοιτοι σχολών Πληροφορικής Α.Ε.Ι., φοιτητές ή απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών, φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν εμπειρία στην εξυπηρέτηση χρηστών) να υποβάλουν τα βιογραφικά τους, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, μέχρι την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018.

Για την υποβολή του βιογραφικού οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. και να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο από τη σελίδα https://registry.admin.grnet.gr. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να επισυνάψουν το βιογραφικό τους και να επιλέξουν τη συγκεκριμένη πρόσκληση από το πεδίο «Ειδικές Προσκλήσεις».

Στα βιογραφικά τους πρέπει να δίνεται έμφαση σε τυχόν προηγούμενη εμπειρία σε σχετικά έργα, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επικοινωνιακές ικανότητες, καθώς και να χειρίζονται άριστα τόσο το γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται σταδιακά βάσει των πραγματικών αναγκών του έργου και θα συνοδεύεται από υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών, μέγιστης διάρκειας ενός (1) έτους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «EOSC-Hub και VI-SEEM»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ευρωπαϊκών έργων EOSC-Hub και VI-SEEM τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματοςHorizon 2020, προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου:

  1. Μέγιστης διάρκειας είκοσι επτά (27) μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων στο αντικείμενο:

α.    Ανάπτυξη Λογισμικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου EOSC-Hub (Front-end UI Development) (ΚΩΔΙΚΟΣ: EOSC FRONT END 2001)

  1. Μέγιστης διάρκειας τριάντα ενός (31) μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων στο αντικείμενο:

α.    Ανάπτυξη Λογισμικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου EOSC-Hub(Authorization and Authentication Software Development), (ΚΩΔΙΚΟΣ: EOSCAUTH 2002)

  1. Μέγιστης διάρκειας τριάντα (30) μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων στο αντικείμενο:

α.    Ανάπτυξη Λογισμικού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων EOSC-Hub, VI-SEEM (Full-stack Application Software Development), (ΚΩΔΙΚΟΣ: EOSCVISEEM 2001)

όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επίσης, η αναλυτική πρόσκληση περιέχεται εδώ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Δήμητρα Σταθοπούλου, e-mail:dstath@grnet.gr, τηλ. 210-7474266. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Δ. Σταθοπούλου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2018 και ώρα 15.00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Summer School: Data Management in Environmental & Earth Science Infrastructures

The international summer school on “Data Management in Environmental and Earth Science Infrastructures: theory and practice” is organised by the ENVRIplus project in collaboration with LifeWatch ERIC and will take place from 9 to 13 of July in Lecce, Italy.

The school is addressed at staff working in relevant international research infrastructures. The school is also open to PhD students and post-doctoral researchers. Master students about to start a doctorate will also be accepted (max. 20 participants).

The course is built as a five-day summer school providing a unique insight into the contemporary debate on data management in the environmental and earth sciences. Leading scientists and experienced technical specialists will address this topic from different angles, attempting to gather what we consider the most interesting perspectives of our time.

The school offers a cutting edge and high-quality programme, aimed at fostering a rich and lively intellectual exchange.

See all the details of the summer school.

 

DI4R 2018 – Call for Abstracts!

The third Digital Infrastructure for Research Conference (DI4R 2018) is to be held in Lisbon, from 9th to 11th October 2018. This year’s theme is ‘Challenges for Research Communities around Open Science’.

DI4R 2018 is jointly organised by EOSC-hubGÉANT, OpenAIRE, and PRACE. It will be hosted by the Laboratory of Instrumentation and Experimental Particle Physics (LIP) and will take place at the premises of  the ISCTE- University Institute of Lisbon.

EGI is one of the main organisers of the event as part of the EOSC-hub project.

DI4R 2018 will showcase the policies, processes, best practices, data and services necessary for the support of the research process to ultimately advance scientific knowledge through open science. Researchers, innovators, data producers, scientific domain experts, librarians, data science practitioners, service providers, project leaders, policy makers and funders, are invited to bring their voice to DI4R 2018.

Following the previous DI4R events, the conference will be an opportunity to report and discuss requirements, existing solutions and success stories that highlight the relevance of open science and its enabling building blocks. By bringing together many different stakeholders, the conference will foster cooperation between infrastructure projects, communities and initiatives.

In the 2018 edition, the Programme Committee is chaired by Sinéad Ryan (Trinity College) and Volker Guelzow (DESY).

Topics of Interest:

We welcome contributions about requirements, solutions, best practices, success stories and ongoing developments in the following topical areas:

Area 1. Cross-Domain challenges / Data exchange across domains: researchers, technologist

Area 2. Open Science and skills

Area 3. Computing and Virtual Research Environments

Area 4. Security, trust and identity

Area 5. Digital Infrastructures for EOSC and/or EDI

Area 6. Business models, sustainability and policies

Area 7. Innovation in Open Science with SMEs and Industry

How to participate:

Online Submission for Abstracts: All open science players are invited to send proposals for contributions on requirements, developments, success stories and gap analyses.

Submission Deadline: Friday, 29th June 2018

Abstract Word Limit: 300 (min) – 500 (max) words

Acceptance Notification to Authors: Monday, 16th July 2018

For further information, please read the DI4R 2018 announcement.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο του «έργου»: «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions (2015-2020)»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην εκτέλεση του έργου «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions(2015-2020)» προτίθεται να αναθέσει δύο (2) συμβάσεις έργου παροχής υπηρεσιών μέγιστης διάρκειας δέκα έξη (16) μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Ειδικών Προσόντων αντιστοίχως, στα αντικείμενα:

  • τη διαχείριση εξυπηρετητών (server) και υπολογιστικών υπηρεσιών (sysadmin) στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ με εξειδίκευση σε τεχνολογίες storage,
  • τη διαχείριση εξυπηρετητών (server) και υπολογιστικών υπηρεσιών (sysadmin) στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ ΕΔΕΤ με εξειδίκευση στη διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (DBA).

Οι υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία έχει αναρτηθεί εδώ

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254. Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

EOSC-hub and OpenAIRE-Advance collaboration

Two flagship EC initiatives, OpenAIRE-Advance and EOSC-hub, open a new chapter in their collaboration with the signing of their collaboration agreement on Monday, 30 April 2018. The agreement solidifies the projects’ ambition for Europe to become a global leader in digital and open science to ensure that scientists reap the full benefits of open data-driven science. Science requires a joint effort and new tools are needed to harness all the relevant information within the research process, while delivering easy ways to implement open science. Together, we will provide a set of services and resources that will become part of the EOSC (European Open Science Cloud).

Convergent but diverse, a unique effort.

OpenAIRE-Advance and EOSC-hub have a strong track record of developing and delivering services that make the life of a researcher easier. These include giving advice on how to create data to make it durable and discoverable, facilitate sharing research outputs, accessing domain specific data storage and data-intensive computing. To make our partnership a reality, our  joint activity plan is the key instrument. It is built around three major pillars of activities:

1. Service Integration – We will collaboratively work to ensure there is a seamless and continuous flow of scientific outputs e.g. publications, data and metadata, software and workflows amongst our services. Starting by the common adoption of data management plans principles, we will support the publishing of research/scientific products (research data, research software, experiments, research objects, etc.) following the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). We will also enable researchers using OpenAIRE services to collect and visualise research impact data about the use of data and application services that are federated via EOSC-hub.

2. CommunicationEngagement, Support and Training – Looking into researchers’ needs, we will develop joint communications and a joint training programme to provide them with a complete package of information about services for open science. The collaboration is, for example, already working on a webinar (15 May 2018) on “How to manage your data to make them Open and FAIR” aimed at all researchers. As part of the partnership, we will also work with eInfraCentral to build the future EOSC Portal that will be launched in November 2018.

3. Governance and Strategy – Sharing expertise, we will align the strategic plans of the two projects to ensure a coordinated community engagement, service development, and service positioning and sustainability within the EOSC.

We expect that our collaboration will produce tangible results for researchers but also for a broad range of related communities: Research Infrastructures, decision makers and policy makers at national and European level, research administrators, service and content providers, citizens, Industry/SMEs.

Background information:

OpenAIRE-Advance kick-off

EOSC-hub project launch