Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης «Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth)

Ημερομηνία: 
29/09/2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης «Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές»

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης «PRACE-GR – Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα»

Ημερομηνία: 
18/09/2014

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης «PRACE-GR – Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα»

read more

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ

Ημερομηνία: 
23/09/2014

 Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και τη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)»

read more

Projected changes in solar UV radiation in the Arctic and sub­Arctic Oceans: Effects from changes in reflectivity, ice transmittance, clouds, and ozone

Scientists from the Laboratory of Atmospheric Physics (Department of Physics, Aristotle Univ. of Thessaloniki) have investigated the changes of the solar UV irradiance in the present (mean levels for the period 2005­-2015) and in the future (mean levels for the period 2090-­2100) compared to the past (mean levels for the period 1950­1960). The study was focused mainly in the Arctic and the sub­Arctic Oceans. The derived changes in UV irradiance were attributed to the corresponding changes in the surface reflectivity, the total ozone column and the cloudiness. The projected levels of the UV­B irradiance, the UV­A irradiance and the UV index on the surface and of the UV­B irradiance that is transmitted into the ocean were quantified.

The spectral solar irradiance reaching the Earth’s surface was calculated using the cdisort, pseudospherical approximation (Buras et al., 2011) of the radiative transfer model UVSPEC, which is included in the version 1.7 of the libRadtran package (Mayer and Kylling, 2005). The simulations were based on inputs from four Earth­System Models, which participated in the fifth phase of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) (Taylor et al., 2011), and on climatological data for aerosols (Kinne et al., 2013). Simulations were performed for a standard 10°×2.5° (longitude × latitude) grid and for two different socioeconomic scenarios, corresponding to different GHGs emissions in the future.

Results of this study suggest that, for specific months and grid cells, the monthly mean UV index on the surface can be up to 40% lower in the future compared to the past (figure 1), while the monthly mean UV­B that enters the ocean can be up to 10 times higher (figure 2).

A large part of the simulations was performed using on the EGI and the HellasGrid infrastructures with the support provided by the Scientific Computing Services Office at the Aristotle University of Thessaloniki. In the researchers’ own words:

“Using these resources enabled us to drastically limit the time required for the simulations.”

Figure 1. Multimodel monthly mean noon UVI changes (in %) for 2090–2100 relative to the                1950–1960 mean. Clear­sky changes are shown in (a–c) RCP 4.5 and (d–f ) RCP 8.5 for April,                  June, and August, respectively. All­sky changes are shown in (g–i) RCP 4.5 and (j–l) RCP 8.5.                 Simulations are shown only for ocean­covered areas (Figure after Fountoulakis et al., 2014).
Figure 1. Multimodel monthly mean noon UVI changes (in %) for 2090–2100 relative to the  1950–1960 mean. Clear­sky changes are shown in (a–c) RCP 4.5 and (d–f ) RCP 8.5 for April, June, and August, respectively. All­sky changes are shown in (g–i) RCP 4.5 and (j–l) RCP 8.5. Simulations are shown only for ocean­covered areas (Figure after Fountoulakis et al., 2014).
Figure 2. Ratio of the monthly mean noon UV­B irradiance that is transmitted into the ocean in the future (2090–2100 mean) relative to the past (1950–1960 mean) for April, June, and August and for the scenarios (a–c) RCP 4.5 and (d–f) RCP 8.5 (Figure after Fountoulakis et al., 2014).
Figure 2. Ratio of the monthly mean noon UV­B irradiance that is transmitted into the ocean in the future (2090–2100 mean) relative to the past (1950–1960 mean) for April, June, and August and for the scenarios (a–c) RCP 4.5 and (d–f) RCP 8.5 (Figure after Fountoulakis et al., 2014).

References:

 • Buras, R., T. Dowling, and C. Emde (2011), New secondary-scattering correction in DISORT with increased efficiency for forward scattering, J. Quant. Spectros. Radiat. Transfer, 112(12), 2028–2034, doi:10.1016/j.jqsrt.2011.03.019.
 • Fountoulakis I., Bais, A. F., Tourpali, K., Fragkos, K., and Misios, S. (2014), Projected changes in solar UV radiation in the Arctic and sub-Arctic Oceans: Effects from changes in reflectivity, ice transmittance, clouds, and ozone, J. Geophys. Res. Atmos., 119(13), 8073–8090, doi: 10.1002/2014JD021918
 • Kinne, S., D. O’Donnel, P. Stier, S. Kloster, K. Zhang, H. Schmidt, S. Rast, M. Giorgetta, T. F. Eck, and B. Stevens (2013), HAC-v1: A new global aerosol climatology for climate studies, J. Adv. Model. Earth Syst., 5, 1–37, doi:10.1002/jame.20035.
 • Mayer, B., and A. Kylling (2005), Technical note: The libRadtran software package for radiative transfer calculations – Description and examples of use, Atmos. Chem. Phys., 5(7), 1855–1877, doi:10.5194/acp-5-1855-2005.
 • Taylor, K. E., R. J. Stouffer, and G. A. Meehl (2011), An overview of CMIP5 and the experiment design, Bull. Am. Meteorol. Soc., 93(4), 485–498, doi:10.1175/bams-d-11-00094.1.