Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Υπηρεσιών Σίτισης για το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΔΕΤ ΑΕ»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Υπηρεσιών Σίτισης για το προσωπικό και τους συνεργάτες της ΕΔΕΤ ΑΕ», σύμφωνα με την ΔΣ397/Θέμα6/16.12.2016 Απόφασης του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. (ΑΔΑ ΩΕ7Ο469ΗΡΧ-ΓΘΔ).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 22/03/2017 και ώρα 12:00.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΤ ΑΕ, στον 2ο όροφο της οδού Κηφισίας 7, 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην παρούσα σελίδα.

Posted in Uncategorized.