Μηχανικός Πληροφορικής – Support Specialist (κωδ. SS101)

Το Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. επιθυμεί να προσθέσει στo δυναμικό του έναν νέο μηχανικό πληροφορικής για την υποστήριξη των χρηστών, των επιστημονικών εφαρμογών και των υπηρεσιών του Κέντρου (Scientific Support Unit).

Η ομάδα υποστήριξης χρηστών & εφαρμογών είναι υπεύθυνη για:

 • την παροχή και επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • την εύρυθμη λειτουργία του helpdesk χρηστών
 • την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών από όλους τους τομείς επιστημόνων του ΑΠΘ (aplication porting)
 • τον προγραμματισμό και την διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης χρηστών
 • τις δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης του Κέντρου εντός και εκτός Α.Π.Θ.
 • την έρευνα και βελτιστοποίηση επιστημονικών εφαρμογών σε υπερυπολογιστικές υποδομές

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Απαραίτητα προσόντα:

 • καλή γνώση προγραμματισμού σε C/C++ ή/και FORTRAN
 • καλή γνώση shell scripting (i.e. bash, python, ruby)
 • βασικές γνώσεις χρήσης Linux (κατά προτίμηση RHEL/Centos/Scientific/Fedora Linux)
 • ικανότητα να αναγνωρίζει, να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα
 • πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
 • διάθεση για εκμάθηση νέων τεχνολογιών & συνεχή κατάρτιση
 • ικανότητα να μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, να θέσει προτεραιότητες, να οργανώσει και εκτελέσει πολλαπλά καθήκοντα-εργασίες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Βασικές γνώσεις αριθμητικής ανάλυσης
 • Γνώση παράλληλου προγραμματισμού (MPI, OpenMP)
 • Γνώση προγραμματισμού για GPU υποδομές (CUDA, OpenCL, OpenACC)
 • Συμμετοχή σε ομάδες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Γνώσεις profiling & benchmarking εφαρμογών
 • Γνώση στην υποβολή και διαχείριση batch τύπου εργασιών
 • Διδακτική εμπειρία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση jobs at grid.auth.gr μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στο θέμα του μηνύματος.

Posted in News, open-jobs.