Διαχειριστής Υπολογιστικών Συστημάτων – Systems Engineer (κωδ. SE102)

Το Κέντρο Επιστημονικών Υπολογιστικών Υπηρεσιών του Α.Π.Θ. επιθυμεί να προσθέσει στην Ομάδα Λειτουργίας Υποδομής ένα μηχανικό/διαχειριστή υπολογιστικών συστημάτων.

Τα μέλη της Ομάδας Λειτουργίας Υποδομής:

 • φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία της υποδομής καθώς και τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξή της.
 • έχουν ως πρωταρχικά μελήματα την αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών (24×7) και τη συνεχή βελτίωσή τους
 • συμμετέχουν σε ελληνικές και διεθνείς ομάδες συνεργασίας
 • συμβάλλουν στη βελτίωση της έρευνας και εκπαίδευσης σε ιδρυματικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας αξιόπιστων και πρωτοπόρων ηλεκτρονικών υποδομών
 • εργάζονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον το οποίο στηρίζει και προάγει τη δημιουργικότητα και τη πρωτοβουλία

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση εξυπηρετητών σε επίπεδο υλικού και λογισμικού
 • Διάθεση για εκμάθηση νέων τεχνολογιών & συνεχή εξειδίκευση
 • Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων LINUX/UNIX και ιδιαίτερα στη διαχείριση διανομών RHEL/Centos/Scientific Linux
 • Πολύ καλή γνώση shell scripting (bash, perl, ruby)
 • Πολύ καλή γνώση των δικτυακών πρωτοκόλλων TCP/IP
 • Αποτελεσματική επικοινωνία τόσο στο προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Ικανότητα θέσπισης & υλοποίησης πολιτικών, διαδικασιών και στόχων
 • Ικανότητα να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα
 • Να μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, να θέσει προτεραιότητες, να οργανώσει και εκτελέσει πολλαπλά καθήκοντα-εργασίες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στη διαχείριση παράλληλων συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων (π.χ. GPFS/Lustre/Gluster)
 • Εμπειρία στη διαχείριση ιδεατών μηχανών (Virtual Machines) με χρήση libVirt/XEN/KVM
 • Εμπειρία χρήση και ανάπτυξη κεντρικών εργαλείων για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης υπολογιστικών υποδομών
 • Εμπειρία στη χρήση και επέκταση κεντρικών εργαλείων παρακολούθησης (π.χ. Nagios/Monit/Ganglia/Cacti)
 • Ενεργή συμμετοχή σε ομάδες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση jobs at grid.auth.gr μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στο θέμα του μηνύματος.

Posted in News, open-jobs.