Νεότερα σχετικά με το μηχανισμό MPI-Start

Η πολυπληθία εκδόσεων της βιβλιοθήκης MPI, καθώς επίσης και οι διάφορες υλοποίησεις που λειτουργούν σε υπολογιστικές συστοιχίες ή υπερυπολογιστές στην Ευρώπη έχει προκαλέσει έναν εύλογο προβληματισμό στην ομάδα ανάπτυξης μεσολογισμικού του EMI (European Middleware Initiative) ως προς το ποιά υλοποίηση είναι πιο απλή για τους χρήστες, στην εκτέλεση παράλληλων εφαρμογών βασισμένες στο πρωτόκολλο MPI.

Στα πλαίσια του EGI User Forum 2011 η ομάδα εργασίας εργαλείων παράλληλου προγραμματισμού του EMI παρουσίασε την προοπτική της αποδεχόμενη το μηχανισμό MPI-Start, που ήδη υλοποιείται και χρησιμοποιείται από το μεσολογισμικό gLite ως ένα εννιαίο εργαλείο για όλους τους Ευρωπαίους χρήστες των μεσολογισμικών ARC, gLite και UNICORE. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι χωρίς σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υποβολής των MPI εργασιών, οι Έλληνες χρήστες πλεγματικών υποδομών (όπου χρησιμοποιείται το μεσολογισμικό gLite) με ελάχιστες ή και καθόλου αλλαγές στα script υποβολής θα μπορούν να εκτελούν με τον ίδιο μηχανισμό τις παράλληλες εφαρμογές τους και σε επιπλέον υπολογιστικούς πόρους (είτε τύπου Grid είτε τύπου HPC) μέσω των μεσολογισμικών ARC και UNICORE. Μάλιστα η ομάδα εργασίας του EMI πρόκειται άμεσα να επεκτείνει το μηχανισμό MPI-Start ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι δυνατότητες υποβολής OpenMP ή υβριδικών MPI+OpenMP εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιβάλλον υποβολής παράλληλων εργασιών MPI με το μηχανισμό MPI-Start μπορείτε να δείτε παρακολουθώντας το σχετικό screencast.

Posted in arc, emi, glite, mpi, News, openmp, unicore.