ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ PRACE-GR

Ημερομηνία: 
01/08/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «PRACE-GR – Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα» 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ

Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ασφάλειας».

Ημερομηνία: 
24/07/2014

Διαβούλευση Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ασφάλειας», στο πλαίσιο του Υποέργου «Υπηρεσίες εξασφάλισης συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις στο ΕΔΕΤ» της Πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα». 

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

New issue of Inspired is published today

Today we publish the latest issue of EGI Inspired. The newsletter is available online and in PDF format.

In this edition...

And...

Αύξηση στη Χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Εκλογών ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας

Ημερομηνία: 
16/07/2014

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής πρυτάνεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμπληρώνονται 251 αμιγώς ηλεκτρονικές εκλογές οργάνων στα ελληνικά Πανεπιστήμια και άλλους φορείς με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ. Το σύστημα προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας και εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.

read more

GRNET signed contract for the development of Greece’s National HPC infrastructure

Ημερομηνία: 
04/07/2014

The Greek Research and Technology Network (GRNET) pioneers in the field of supercomputing infrastructures, by proceeding to the development of Greece’s first national high-performance computing system (HPC) to support large-scale scientific applications. The supply and installation of the new system was assigned to COSMOS Business Systems in collaboration with IBM, after an open international tender, which was carried out by GRNET. The new infrastructure is expected to play an important role in the development and promotion of scientific research in the country and in South East Europe.

read more

Υπογράφηκε η Σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής από το ΕΔΕΤ

Ημερομηνία: 
04/07/2014

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) πρωτοστατεί στον χώρο των υπερυπολογιστικών υποδομών, με τη δημιουργία του πρώτου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων (High Performance Computer - HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος ανέλαβε η COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε. σε συνεργασία με την ΙΒΜ, έπειτα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η ΕΔΕΤ Α.Ε.

read more