Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Διαχείριση και διάθεση δικτυακών, υπολογιστικών και αποθηκευτικών υποδομών για την έρευνα ως υπηρεσία» της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα»»

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω Υποέργου 5, προτίθεται να αναθέσει:

 1. δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
 2. μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
 3. μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
 4. μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
 5. μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
 6. μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
 7. μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 12 μηνών, με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών

για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων υπηρεσιών:

Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό/διαχείριση δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών (NETENG)

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό, λειτουργία και διαχείριση υπηρεσιών ΤΠΕ (SERVMAN)

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό/διαχείριση υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών (SYSADM)

Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη/ενορχήστρωση συστημάτων OSS/BSS (OSSBSS)

Μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό & ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ (Java) (DEVJAVA)

Μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό & ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ  (Python) (DEVPYTH)

Μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό & ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ  (PHP) (DEVPHP)

, μετά από αξιολόγηση/βαθμολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν και των συνεντεύξεων.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη εδώ , θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα, ενώ για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Υπηρεσίες σχεδιασμού, διαλειτουργικότητας και υποστήριξης των εκσυγχρονισμένων δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών των ιδρυμάτων» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας»,

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω Υποέργου 5, προτίθεται να αναθέσει:

1. τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 30 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
2. μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 30 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,
3. δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών,

για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων υπηρεσιών:

Τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό/ διαχείριση/ λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών (NET ENG 1003, NETENG 1004, NETENG 1005)
Μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό/διαχείριση/λειτουργία δικτυακών υπηρεσιών ασφάλειας (NETSEC)
Δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παραμετροποίηση/ διαχείριση συστημάτων Καταλόγου και Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (T&IENG)

, μετά από αξιολόγηση/βαθμολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν και των συνεντεύξεων.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη εδώ , θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα, ενώ για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

EGI highlights at DI4R 2017

The Digital Infrastructures for Research conference is just around the corner, taking place from 30 November to 1 December 2017 in Brussels.

Europe’s leading e-infrastructures, EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE, PRACE and RDA Europe, invite all researchers, developers and service providers for two days of brainstorming and discussions under the theme “Connecting the building blocks for Open Science”.

EGI is proud to participate with use cases and presentations in the following sessions and demos:

 • National initiatives: this session, chaired by Tiziana Ferrari, will showcase how how national digital service providers supporting research and open science, are strategically getting organized nationally to increase cross-coordination, strategy making and sustainability.
 • Special focus on Earth Observation: the session includes talks featuring EGI’s support for the Earth Observation field, such as our collaborations with Terradue and NextGEOSS.
 • Building ENVRI-as-a-Service to the EOSC: chaired by Yin Chen, the session will focus on ways of connecting ENVRIs to the European Open Science Cloud.
 • How to make EOSC services FAIR? Gergely Sipos and Diego Scardaci explore ways to develop FAIR services (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), such as the EGI Marketplace.
 • The future EOSC-hub Marketplace: This demonstration will introduce the EGI Marketplace and how it will be used in the EOSC-hub project and become the landing page for users of the European Open Science Cloud.

The full programme of the conference is available online. You can follow @DI4R_eu on Twitter and share your updates live at the conference by using the hashtag #DI4R2017.

We look forward to greeting you in Brussels!

9th European Innovation Summit

The 9th European Innovation Summit will take place from 27 November  to 1 December 2017 at European Parliament in Brussels and in the context of the first ever European Innovation Week.

2017 is an important year for the future of innovation in Europe and preparations for the next multi-annual financial framework have started. The summit is an opportunity to reflect on how innovation can be done more intelligently by making better use of available knowledge and resources. The debates should focus on concrete solutions addressing major challenges.
Summit partners have the opportunity to organize their own event as part of the summit programme on a topic of their choice and contribute to the plenary and other conference sessions.

Yannick Legré, Managing Director of the EGI Foundation, will speak at the opening ceremony of the event and will communicate EGI’s role in stimulating innovation practices in Europe.

Have a look at the full programme.

DI4R 2017 associated event: AEGIS workshop

The AARC Engagement Group for Infrastructures (AEGIS) brings together representatives from research infrastructures and e-infrastructures, operators of AAI services and the AARC team to bridge communication gaps and make the most of common synergies. This workshop will offer an interactive session where researchers and research infrastructures present their use-cases and describe how they do their daily work and which obstacles they face to access resources.

Programme of the workshop:

 • Introduction of the day and how we will work together;
 • Federated Access management: why, how and when;
 • Let’s talk: round tables to  understand who the researchers are, where they are, their main requirements (enhance and extend FIM4R), and main problems they encounter;
 • Let’s talk: round table to understand what AAI services are available and what they mean for the researchers. Inputs to define a roadmap for the next 2 years;
 • Summary of main findings and identify where work should continue (AEGIS, EOSC, GN4, and others).

Registration for the event is now open!

New publication: EGI & Research Infrastructures

We are happy to announce that we published a new collection of use cases highlighting EGI’s work with research infrastructures (RIs).

The new publication highlights the diversity of challenges that research communities encounter in their work and the abundant support that the EGI community offers to tackle these challenges.

EGI is working closely with research communities to co-develop new solutions for their scientific problems.

For example, the European Space Agency connected two of their thematic exploitation platforms to the EGI Federated Cloud to support their computational needs. The MoBrain collaboration partnered with several EGI data centres to use High-Throughput Computing and Online Storage services needed to develop webportals for life and brain scientists worldwide. The DARIAH research infrastructure is using EGI Cloud Compute resources to support a new science gateway that makes digital applications available to arts and humanities scholars.

The achievements in the new publication would not be possible without the collaborative work of the EGI Federated data centres, the EGI Federated Cloud providers, and the involved research communities.

We would like to thank everyone for their support and dedication in making this publication happen.

HPC-Europa3 Second call for visitors is open

HPC-Europa3 is now accepting applications again, with next closing date of Thursday 16th November 2017 (23:59 CET).

Applications” calls calendar

The first call for applications is now closed and the evaluation of application is ongoing. In the meanwhile, the HPC-Europa3 team has fixed the upcoming calls deadlines.  See here the calendar up to the end of 2018.

 – Call #2 – 16 November 2017 at 23:59
 – Call #3 – 28 February 2018 at 23:59
 – Call #4 – 17 May 2018 at 23:59
 – Call #5 – 06 September 2018 at 23:59
 – Call #6 – 15 November 2018 at 23:59

DI4R 2017 associated event: OpenAIRE datathon

The OpenAIRE datathon aims at encouraging developers and data scientists to analyse and improve the OpenAIRE Information Space, currently made of a scholarly communication graph interlinking publications, datasets, software, research organisations, funders, and projects. The graph is the result of harvesting metadata from about 3000 data providers.

The data challenges

The datathon encourages teams of computer scientists, data scientists and experts from other fields to join the challenge of studying the OpenAIRE graph to enhance its discovery and statistical capabilities. Four main OpenAIRE datasets will be made available as Linked Open Data, Scholix exchange format (JSON scholarly graph representation), XML collections and full-text collections.

Topics

The buzz-topics leading the challenge are:

 • Enabling multi-disciplinary or discipline-specific discovery and stats functionality
 • Novel techniques to enable measurement of scientific impact, e.g. counters, links, provenance
 • Innovative techniques to measure scientific impact, e.g. measures of quality
 • Enabling reproducibility, e.g. re-use oriented metadata, meaningful interlinking of objects
 • De-duplication of the information space, e.g. disambiguation of authors, disambiguation of organisations.
Prizes

The three teams proposing the most outstanding solutions will be awarded an Apple iPad Pro and a featuring on the OpenAIRE website.

Important dates

The datathon will last for 3 months, from 30 November to 28 February 2018. Registration is open until the 15 January 2018.

See more information.

Twitter: @oaire_datathon

EGI endorses the EOSC declaration

EGI endorses the principles of the EOSC Declaration and advocates the European Open Science Cloud to be the initiative addressing the needs of open access, sharing within and across research communities, ensuring sustained funding to digital research infrastructures.

We advocate the scope of EOSC to be as broad as possible to include FAIR advanced digital services, scientific instruments, data, software, knowledge and expertise that enables researchers to collaborate more easily and be more productive.

EGI actions

EGI commits to the following actions that altogether contribute to the implementation of the European Open Science Cloud:

Governance and funding
 • Support the definition, implementation and operation of the governing structure benefiting from its long-standing experience with more than 300 data centres in 50 countries.
 • Contribute its best practices and experience to the definition of the EOSC “rules of engagement”, i.e. the policies for the EOSC actors (e.g. end-users, customers and providers) leveraging for the lightweight federation of services capabilities ensuring interoperability among multiple suppliers at worldwide scale.
Data culture and FAIR data
 • Provide and improve implementation guidelines for FAIR services in the area of advanced compute, federated identity provisioning, authentication and authorization, and contribute to the definition of the EOSC minimum set of reference standards and interoperation agreements and service accreditation models for EOSC.
 • Develop the skills and certification schemes necessary to become users or operators of digital research infrastructures and EOSC through a network of community-lead competence centres involving multiple research communities, technology experts and service providers.
Research data services and architecture
 • Operate the EOSC Hub, the Service Integration and Management system (SIAM) accountable for ensuring that all EOSC service providers perform to provide a seamless service that is compliant to contractual obligations made with customer organizations. Activities include: communicate and manage alignment of services to defined policies and standards, define and maintain service level agreements, conduct service audits and quality assurance reviews, manage end-to-end service level management performance retaining overall accountability, provide the tools for aggregating demand and supply, make services and research artefacts discoverable and accessible at European level etc.
 • Operate an open hybrid e-infrastructure offering data-driven advanced compute – Cloud Compute and High-Throughput Compute – and data services from publicly funded and commercial organisations and maintain and evolve the related implementation guidelines to make the related services FAIR.
 • Operate a federated identity provisioning, authentication and authorization services for the EOSC users and service providers.