Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης»
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικού κόμβου μηχανικής μάθησης με τεχνολογίες νευρωνικών δικτύων.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): €186.000,00

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 16/04/2018 και ώρα 12:00.

Το τεύχος προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr (Αριθμός Συστήματος 54512) και εδώ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Αποτελέσματα Διαβούλευσης) μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 14/2/2018 Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Εξοπλισμού Κόμβου Μηχανικής Μάθησης».

First EOSC-hub week

The first EOSC-hub week will take place in Málaga, Spain, from 16 to 20 April 2018.

The EOSC-hub week will be made of two events: two public days (16-17 April, open to everyone) and an all-hands meeting (18-20 April, open only to EOSC-hub partners).

The public days will take place at the Trade Fairs and Congress Center of Málaga (FYCMA), while the all-hands meeting will be hosted by the University of Malaga (UMA).

See more information about the event.

Structural biology in the clouds: a 10-year-old success story

The structural biology community published an extensive presentation showcasing the successes of the 10-year-old collaboration with EGI.

The community’s MoBrain collaboration is developing online portals for life scientists worldwide and relies on High-Throughput Computing and Online Storage services provided by the EGI Federation. In total, seven EGI data centres have offered around 75 million hours of computing time and more than 50 TB storage capacity to the research collaboration.

The MoBrain portals powered by EGI resources are: HADDOCK, DisVis, AMBER, CS-Rosetta, FANTEN and PowerFit. The web portal HADDOCK, for example, has so far processed more than 198,000 submissions from over 10,000 scientists, which translates into 8 million HTC computing jobs to EGI resources per year.

More usage trends and results of the partnership are available in the presentation.

The collaboration with EGI continues at the present time with a suite of dedicated thematic services within the EOSC-hub project.

Scheduled maintenance/upgrade operation

Hello ~okeanos users,

We'd like to inform you about scheduled maintenance/upgrade on ~okeanos service between 9:00 EET and 11:00 EET on Thursday, March 15.

Your VMs and Pithos+ files should remain unaffected. The upgrade is expected to cause minor disruptions to the ~okeanos service. Astakos, Cyclades and Pithos+ Web UIs and their APIs will be unavailable for a short time during the upgrade.

No loss of connectivity is expected for the VMs.

Thanks for your understanding,
the ~okeanos team

The first EOSC-hub week: 16-20 April in Málaga, Spain

We are very happy to announce that the first EOSC-hub week will take place in Málaga, Spain, from 16 to 20 April 2018.

The EOSC-hub week will be made of two events: two public days (16-17 April, open to everyone) and an all-hands meeting (18-20 April, open only to EOSC-hub partners).

The public days will take place at the Trade Fairs and Congress Center of Málaga (FYCMA), while the all-hands meeting will be hosted by the University of Malaga (UMA).

The public days, sponsored by the EGI Foundation, the EUDAT CDI and the XDC project, welcomes the participation of service providers, representatives of the research communities and policy makers engaged in the establishment of the European Open Science Cloud.

The first day will kick-off with a keynote presentation by Augusto Burgueño Arjona, Head of the eInfrastructure Unit of the Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (DG CONNECT). The programme of this day features four main tracks dedicated to users, service providers, policy and technology.

The second day is structured around specific e-infrastructures workshops, such as “EGI in the EOSC ERA: Status, Impact and Future steps”, “EOSC AAI”, etc.

The all-hands meeting is exclusively open to EOSC-hub partners.

A welcome coffee will be served starting 12:30 pm on the first day of the event.

The draft programme of the event and instructions for registration are now available online.

Please find more information on the EOSC-hub website.

We look forward to greeting you in Málaga!

6th ENVRI week will take place in Zandvoort, Netherlands

ENVRI week is an event dedicated to environmental Research Infrastructures. It is organised twice a year, in November and in May. ENVRI week hosts ENVRIplus project related sessions as well as several other sessions targeting different groups of stakeholders.

This ENVRI week will take place in Zandvoort, Netherlands, from 14 to 18 May 2018 and will host three hands-on workshops and training events. The events are tailored to different staff working in the Research Infrastructures:

  • Training/Workshop for RI Management staff focusing on how to build a sustainable governance and funding model for research infrastructures;
  • Communications Workshop, organized for RI communication managers and officers. The WS will focus on sharing best practices and boosting the cooperation with industry by improving RI communications strategies;
  • Workshop for the RI station managers / Station Principal Investigators to share their experiences, challenges, and solutions on operating RI site.

See more information about the ENVRI week event.

Webinar: Lightweight Service Management for Research Infrastructures (The FitSM Approach)

IT Service Management is a discipline that helps to provide services focused on customer needs and in a professional manner. It is widely used in the commercial and public sectors to manage IT services of all types, but current solutions are heavyweight with high barriers to entry. This one-hour webinar will provide a clear-cut view of how service management and the lightweight approach provided by the FitSM standard are suitable for distributed and research services.

The webinar will take place Tuesday, 20 March 2018 from  to 

FitSM is a lightweight approach to professionally managing services. It brings order and traceability to a complex area and provides simple, practical support in getting started with ITSM. FitSM training and certification provide help in improving services and their management. It provides a common conceptual and process model, sets out straightforward and realistic requirements and links them to supporting materials.

This webinar will have a large discussion element of how FitSM applies to research infrastructures, including how the principles and lessons learned could apply to research infrastructures that provide services requiring physical access.

The webinar is open to anyone. Registration is not required, but recommended prior to the event.

Please find all the details on the event’s website.

Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης για την «Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)».

Η ΕΔΕΤ Α.Ε προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από λογισμικό (software defined storage)».

Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά:

  • Την προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος αποθηκευτικού χώρου
  • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Tο τεύχος διακήρυξης  που τίθεται σε διαβούλευση είναι διαθέσιμο εδώ. Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ymitsos@noc.grnet.gr

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΤ Α.Ε.

Καθ. Π. Τσανάκας